آیین نامه اجرایی شوراهای شهرستانی مجمع خیرین تامین سلامت فارس

مقدمه:

از آنجا که رفع نیازهاي بهداشتی درمانی و ارتقاي سطح سلامت جامعه جز با مشارکت مردمی و حمایت خیرین تحقق کامل نخواهد یافت و با توجه به فعالیت مجمع خیرین
تامین سلامت فارس در جهت جلب حمایت مسئولین در فعالیت هاي خیریه حوزه سلامت ،شناسایی و تقدیر از خیرین و کار شناسی نیازها درحوزه سلامت بر اساس
آیین نامه مذکور شوراهاي شهرستانی مجمع خیرین تامین سلامت به عنوان شاخه هاي مجمع در شهرستان هاي استان فارس تشکیل می گردد تا با استفاده از توان
خیرین و حمایت مسئولین شهرستان و با هماهنگی و حمایت مجمع خیرین تامین سلامت استان در جهت رفع نیازها اقدام گردد .

اعضا :

ماده 1- یکی از خیرین به انتخاب اعضاي دفتر شهرستان به عنوان رئیس شورا به مدت 3 سال .
ماده 2- رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان به عنوان قائم مقام و دبیر شورا .
ماده 3- خیرین ، نمایندگان بانی خیرو معتمدین با پیشنهاد یکی از اعضا و تصویب شورا بعنوان اعضاي شورا بمدت 2 سال .
ماده 4- فرماندار ،نماینده ولی فقیه و مسئولین ادارات مرتبط با حوزه هاي مختلف سلامت در شهرستان به عنوان اعضاي افتخاري .
ماده 5- یک نفر به عنوان مسئول امور اجرایی به انتخاب اعضا به مدت 2 سال .
تبصره 1- نتیجه انتخابات شوراي شهرستان جهت اطلاع و صدور احکام به مجمع خیرین استان ارسال می گردد.

شرح وظایف و مسئولیت ها:

شوراي شهرستانی به عنوان شاخه مجمع خیرین استان داراي شرح وظایف ذیل می باشد :
ماده 6- شناسایی و تهیه فهرست مشخصات فعالیتهاي خیریه ، خیرین ، معتمدین و فعالان حوزه سلامت .
ماده 7 - تهیه لیست نیاز هاو اولویت هاي شهرستان در عرصه سلامت شامل مسائل بهداشتی ،درمانی،آموزشی ، حمایتی و… با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان
شهرستان وکمیته نیاز سنجی مجمع خیرین استان .
ماده 8- تلاش در جهت ایجاد تسهیلات و رفع موانع اداري درفعالیت هاي خیریه حوزه سلامت با هماهنگی مجمع خیرین استان .
ماده 9- تشکیل جلسات به صورت حداقل ماهیانه با دعوت رئیس یا قائم مقام شورا .
تبصره 1- دستور جلسات توسط دبیر تنظیم و همچنین صورت جلسات ، گزارش عملکرد ولیست نیازها توسط وي تهیه وهر 3 ماه یکبار به مجمع خیرین استان
ارسال می گردد .
ماده 10 - پیگیري و اجراي دستور العمل ها و بخشنامه هاي مجمع خیرین استان .
ماده 11 - شر کت فعالانه درمجمع عمومی سالانه و انتخابات مجمع خیرین استان .
ماده 12 - جلسات مشترك ادواري با هیات اجرایی و هیات امناي مجمع خیرین استان .
این آیین نامه در 12 ماده و 2 تبصره تنظیم و در تاریخ 83/5/20 جهت اجرا به شوراهای شهرستانی مجمع خیرین ابلاغ گردید.
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-12-5 0:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ