هيات مديره:
هيات مديره شامل 5 نفر عضو اصلى و 2 نفر عضو على البدل است كه از بين اعضاى هيات امنا به مدت 3 سال انتخاب مى شوند.اعضاى هيات مديره در اولين جلسه نسبت به انتخاب رئيس، نايب رئيس، خزانه دار و دبير اقدام مى نمايند. هيات مديره منتخب هيات امنا و عالى ترينركن اجرايى مجمع مى باشد. تصميمات و برنامه هاى اجرايى مجمع با پيشنهاد مديرعامل يا اعضاى هيات مديره در جلسات هيات مديره بررسى و تصميم گيرى مى گردد. دعوت از میهمانان و كارشناسان، مسئولين مراكز، خيرين و... ، بررسى مسايل اجرايى، هماهنگی های کلان با مراكزخيريه، دانشگاه وساير تصميمات اجرائى كلان در هيات مديره صورت مى پذيرد.
شرح وظايف هيات مديره:
اجراى مصوبات هيات امنا و برنامه ريزى ونظارت بر برنامه هاى اجرائى مجمع وفعاليت هاى مدير عامل، بررسى پيشنهادات و برنامه هاى مدير عامل وتصويب آن، تهيه تراز نامه مالى وارائه به هيات امنا، تعيين ميزان حقوق و مزاياى مدير عامل از وظايف هيات مديره مجمع مى باشد.
مدير عامل مسئول كليه امور اجرايى واقدامات معاونت ها وواحد هاى مختلف مجمع بوده واز جمله وظايف وى ساماندهى وبرنامه ريزى اقدامات جهت پيشبرد اهداف كلى مجمع وسياستها وبرنامه هاى ابلاغى هيات امنا و هيات مديره مى باشد.

هیات مدیره مجمع خیرین تامین سلامت فارس: 


          
 دکتر
محمود
تابنده
 دکتر
محمدهادی

ایمانیه
 دکتر
محمدرضا
پنجه شاهین
 
 دكتر سيد علي
ملك حسيني
 مهندس
علی
محمد
ح
سام
 دکتر
نادر
مردانی
 دکتر
محمود
نجابت
 دکتر
علی اکبر
رامجردی
 رئیس
هیات مدیره
 نایب رئیس
هیات
مدیره
 عضو
اصلی
 عضو
اصلی 
خزانه دار عضو
علی البدل
 عضو
علی البدل
 مدیرعامل
   
 دکتر منوچهر
باقری
  نادر
معینی
 
  محمد کاظم
نصیری
 بازرس
اصلی
  بازرس
اصلی
 بازرس
علی البدل
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-10-15 13:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ