تاریخ تشکیل جلسات سال 1396 دفاتر شورای خیرین استان فارس

 فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند
بوانات96/1/17 96/3/9
96/3/28
  96/5/10  96/7/26 96/8/30  96/10/5  
خرم بید96/1/19   96/4/27     
 96/10/5
با حضور امام جمعه و معاون فرماندار و رییس شورای ش
  
سروستان96/1/23 96/2/27 96/3/31  96/5/8
96/5/26
 96/6/2896/7/2
96/7/27
  
96/9/2
با حضور دادستان
96/9/27
با حضور امام جمعه شهر و رییس شورای اسلامی

 
   
نیریز96/1/28  96/3/1
96/3/29
    96/7/18 96/8/10
شورای شهر
    
فیروزآباد 
96/2/3
96/2/10
95/2/17
 96/3/21 96/4/26  96/6/26  96/8/7  96/10/3
با حضور امام جمعه شهرستان
  
قادرآباد 96/2/3       96/9/8   
فراشبند96/1/30  96/3/8 96/4/27 96/5/31  96/7/5 96/8/30 96/9/5   
کازرون 96/2/10 96/3/21 96/4/25 96/5/8  96/7/25  96/9/19 96/10/19  
آباده96/1/20 صبح
96/1/20 شب
 96/2/10     96/7/2
96/7/5
96/7/11
 96/8/10    
زرین دشت96/1/2896/2/31 96/3/23  96/5/10       
سپیدان 96/2/24          
رستم  96/3/10 96/4/11 96/5/11   96/8/3    
خرامه  96/3/7   96/6/16    96/10/14  
ارسنجان  96/3/10
 96/4/21
96/4/22
  96/6/21      
لامرد  96/3/20  96/5/10       
آباده طشک  96/3/30    96/7/18  96/9/27   
سرچهان  96/3/10         
قیروکارزین  96/3/30 96/4/8 96/5/8    96/9/26   
استهبان  96/3/20 96/4/1896/5/1
 96/5/15
  96/7/16 96/8/2    
ممسنی  96/3/24 96/4/25 96/5/15  96/7/4     
پاسارگاد   96/4/21   96/7/7     
کامفیروز    96/5/15       
مرودشت    96/5/3    96/9/8
با حضور فرماندار
 96/10/9
دیدار با خانواده خیر
  
مهر    96/5/30
انتخابات شورا
 
96/6/1   96/9/27   
داراب      96/7/5 
96/9/4
 96/9/13
 
   تاریخ تشکیل جلسات سال 1395 دفاتر شورای خیرین استان فارس

 فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند
آباده
 95/1/21
95/1/25
  95/4/9 95/5/20
95/5/23
 95/6/14 95/7/6
95/7/28
 95/8/11
95/8/19
  95/10/7  
آباده طشک  95/2/1995/3/30    95/7/10     
ارسنجان  95/2/19    95/6/16  95/8/2
95/8/26
95/9/22
95/9/23
 95/10/10 95/11/21 95/12/21
اقلید
95/1/25
95/1/31
    95/5/15 95/6/25 95/7/4
95/7/15
     
بوانات 95/1/29  95/3/19
95/3/22
95/3/31(همایش)
     95/4/8  95/5/19 95/6/17  95/8/12 95/9/3095/10/28 95/11/11 
خرم بید 95/1/31  95/3/12 95/4/11  95/6/13   95/9/1495/10/27  
خنج 95/2/8          
داراب  95/2/11  95/4/12
95/4/20
     95/9/24   
رستم 95/1/24 95/2/21          
سروستان 95/1/25  95/3/2795/4/9   
95/4/23
 95/5/20 95/6/695/7/8
 95/7/12
95/7/29
 95/8/24 95/9/18 95/10/30 95/11/27 95/12/24
فیروزآباد 95/2/15  95/4/27  95/6/9
 
  95/9/21  95/11/5 95/12/8
فراشبند 95/1/18   95/4/31   95/7/6 95/8/19 95/10/2995/11/4
95/11/6
 
قیر و کارزین   95/3/22  95/5/26 95/6/15 95/7/28 95/8/26   95/11/24 
کازرون 95/1/25 95/2/14  95/4/27  95/6/27  95/8/2 95/9/16 95/10/22  95/12/1
ممسنی   95/3/1795/4/23   95/7/27  95/9/15   95/12/4
سپیدان           95/11/3 
سرچهان      95/7/2895/8/24 95/10/14
95/10/28
  95/12/14
مرودشت    95/5/19 95/6/24    95/10/19  
نی ریز    95/5/24 95/6/16 95/7/19    95/11/11  95/12/17
95/12/9
کوار     95/6/14      
قادرآباد    95/5/31 95/6/14  95/8/4
95/8/11
95/8/15
 95/9/7
95/9/17
   
پاسارگاد      95/7/7   95/8/13    
لامرد      95/7/7     95/12/10
خرامه         95/10/9  
مهر            95/12/10
زرقان    95/4/30  95/6/1895/7/1
 95/7/8
 95/8/28 95/10/2  تاریخ تشکیل جلسات سال 1394 دفاتر شورای خیرین استان فارس

 فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند
آباده 94/2/194/3/3
94/3/7 
 
94/5/13
94/5/7
 94/6/13   94/10/23  
ارسنجان 94/2/24   94/5/11
94/5/17
     94/10/20  
بوانات 94/2/1994/3/5 94/4/21      94/9/16   94/12/1
خرم بید       94/8/10   94/11/4 94/12/24
داراب 94/2/22  94/4/9 94/5/19       
رستم  94/3/6 94/5/21       
سروستان     94/6/3
94/6/31
 94/7/2994/8/27 94/9/24 94/10/2
94/10/22
94/11/2894/12/26
فراشبند 94/2/22        94/10/24 94/11/29 
قیر و کارزین 94/2/2794/3/9 94/5/2094/6/2    94/10/1  
کازرون 94/2/494/3/994/4/3 94/5/11    94/9/3   
ممسنی   94/4/4 94/5/11 94/6/24    94/10/7 94/11/21 
سپیدان     94/6/29      
سرچهان         94/10/12  تاریخ تشکیل جلسات سال 1393 دفاتر شورای خیرین استان فارس

 فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند
آباده 93/2/6
93/2/16
 93/3/18  93/5/2693/6/3093/7/9 93/9/1693/10/1393/11/21
93/11/25
 
آباده طشک            
ارسنجان      93/7/29  93/10/1793/11/15 
استهبان            
اقلید   93/4/1593/5/1593/6/25
93/6/4
93/7/15 93/9/2593/10/15  
بوانات 93/1/27           
پاسارگاد            
خرامه  93/2/28   93/5/1 93/6/29      
خرمبید     93/5/6 93/7/1993/8/4    
خنج       93/8/28    
داراب    93/4/2
93/4/11
93/4/14
        
رستم         93/10/1493/11/28 
زرین دشت  93/2/8  93/4/10 93/5/2893/6/26      
زرقان 93/2/13          
سروستان 93/1/21 93/2/8 93/3/1
93/3/28
   93/6/27    93/11/16 
فیروزآباد            
فراشبند93/1/2393/2/9  93/4/1        
قیر و کارزین  93/2/21
93/2/15
   93/5/28       
کازرون            
لارستان            
لامرد            
مرودشت            
ممسنی     26/5/93  93/8/21  93/11/2993/12/17
مهر            
نی ریز            
کوار 93/1/19      93/8/18    
مرکز بهداشت شهدای
ولفجر
            
سپیدان            تاریخ تشکیل جلسات سال 1392 دفاتر شورای خیرین استان فارس

 فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند
آباده92/1/3092/2/1492/3/692/4/5
92/4/15
92/5/13
92/5/23
92/6/16
92/6/25
92/7/13
92/7/15
92/7/27
92/8/1992/9/11
92/9/23
92/10/7
92/10/22
92/11/2
92/11/12
 92/12/18
آباده طشک            
ارسنجان      92/7/17   92/11/14
92/11/17
92/12/3
استهبان          92/11/7 
اقلید          92/11/1392/12/14
بوانات         92/10/31  
پاسارگاد            
خرامه            
خرمبید   92/4/1292/5/23 92/7/15
92/7/20
92/7/23
92/7/27
92/7/30
    92/12/5
92/12/10
خنج 92/2/3092/3/4
92/4/22
92/4/23        
داراب92/1/2792/2/2792/3/792/4/11
92/4/18
 92/6/2692/7/1892/8/6    
رستم   92/4/4        
زرین دشت92/1/2792/2/29 92/4/3092/5/22    92/10/15 92/12/17
سروستان92/1/2892/2/26 92/4/20   92/8/9
92/8/30
92/9/28 92/11/2492/12/21
فیروزآباد 92/2/11      92/9/3
92/9/10
92/10/1592/11/5 
فراشبند   92/4/892/5/2 92/7/7   92/11/192/12/14
قیر و کارزین92/1/18  92/4/1992/5/22    92/10/2292/11/2 
کازرون 92/2/3     92/8/29  92/11/12 
لارستان  92/3/1         
لامرد            
مرودشت 92/2/17 92/4/18        
ممسنی 92/2/30 92/4/11   92/8/28  92/11/30 
مهر            
نی ریز     92/6/10
92/6/19
    92/11/1592/12/9
کوار92/1/2692/2/1 92/4/16  92/7/792/8/29  92/11/8 
مرکز بهداشت شهدای
ولفجر
            
سپیدان            92/12/11تاریخ تشکیل جلسات سال 1391 دفاتر شورای خیرین استان فارس

 فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند
آباده 91/2/12
91/2/17
91/2/19
91/2/23
91/2/26
91/2/31
91/3/8
91/3/10
 91/5/1691/6/7  91/9/2191/10/19
91/10/26
91/11/26
91/11/28
91/12/26
آباده طشک            
ارسنجان   91/4/20 91/6/22
91/6/27
  91/9/7
91/9/26
   
استهبان            
اقلید            
بوانات 91/2/21  91/5/791/6/26   91/10/9  
پاسارگاد            
خرامه 91/2/19          
خرمبید  91/3/8  91/6/12
91/6/13
 91/8/8   91/12/5
خنج          91/11/1591/12/1
91/12/7
داراب     91/6/7 91/8/23
91/8/25
 91/10/1291/11/491/12/12
رستم 91/2/2691/3/2         
زرین دشت 91/2/19  91/5/391/6/11 91/8/691/9/1191/10/18 91/12/1
سروستان    91/5/23  91/8/1191/9/2291/10/6 91/12/3
فیروزآباد     91/6/13      
فراشبند 91/2/30   91/6/891/7/15 91/9/1291/10/991/11/1791/12/14
قیر و کارزین  91/3/2 91/5/4    91/10/3
91/10/18
 91/12/19
کازرون 91/2/2    91/7/12  91/10/991/11/1
91/11/3
 
لارستان      91/7/11   91/11/2 
لامرد            
مرودشت  91/3/3 91/5/25   91/9/22   
ممسنی 91/2/31  91/5/19
91/5/26
 91/7/491/8/3  91/11/3 
مهر            
نی ریز     91/6/14      
کوار         91/10/6
91/10/19
  
مرکز بهداشت شهدای
ولفجر
            
سپیدان      91/7/2     

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-27 14:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ