کارکنان مجمع خیرین تامین سلامت فارس

دکتر علی اکبر رامجردیمدیر عامل مجمع خیرین تامین سلامت فارس
سعید ذات بیلنمعاون اجرایی مجمع خیرین تامین سلامت فارس
دکتر محمدرضا عالی منشمعاون امور شهرستان های مجمع خیرین تامین سلامت فارس
داریوش دهقانیمسئول امو عمومی و حسابداری مجمع خیرین تامین سلامت فارس
مه سیما مهدویدفتردار مجمع خیرین تامین سلامت فارس
فرانک کردونیمسئول روابط عمومی مجمع خیرین تامین سلامت فارس
هدی قاسمیمسئول سامانه نیازسنجی مجمع خیرین تامین سلامت فارس
محمد مهدی گواهیمسئول آیتی مجمع خیرین تامین سلامت فارس
اکبر گواهیرابط خیرین و نقلیه مجمع خیرین تامین سلامت فارس
حسین فاضلکارپرداز مجمع خیرین تامین سلامت فارس
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-11 12:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ