اساسنامه مجمع خيرين تامين سلامت فارس    
مقدمه :

     به انگيزه تجلي مباني والاي انسان دوستي و با توجه به سنت مرضيه انبيا ي گرامي و ائمه اطهار  عليهم السلام و بهره گيري از توانمنديهاي مادي و معنوي خيرين و تشويق و ترغيب توانگران و نيك انديشان در گسترش امور بهداشت و درمان با عنايت به مشروعيت قانوني جمعيت ها و انجمن ها در راستاي سياستهاي كلي نظام ، مجمعي جهت خيرين امور بهداشتي و درماني فارس بنام     ((مجمع خيرين تامين سلامت فارس)) را تاسيس مي نمائيم.مشاركت فعال ، تعامل انديشه و جلب كمك و ياري خيرين به انجام امور خير ، در زمينه بهداشت و درمان استان فارس از اهداف اوليه اين مجمع غيردولتي خواهد بود.

كليات :

ماده 1- نام مجمع (( مجمع خيرين تامين سلامت فارس)) مي باشد كه در ادامه اساسنامه به اختصارمجمع خيرين ناميده مي شود.

ماده 2- هیات موسس كه پايه گذار تاسیس و راه اندازي مجمع خيرين سلامت بوده اند شامل افراد زیر مي باشد:
           آيت ا... سيد علي اصغر دستغيب - دكتر محمد هادي ايمانيه - دکترمحمود تابنده - دکترعلی اکبر رامجردی - سيد نصرا... هاشمي نژاد - دكتر عليرضا صالحي -
           ابراهيم نصيري - محمد كاظم نصيري - دکترمحمدرضا پنجه شاهین - سيد ابوالحسن فال اسيري - نادر معینی آزاد کازرونی

ماده 3 - مجمع خيرين داراي تابعيت ايراني بوده و ملزم به رعايت مفاد قانون اساسي و قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

ماده 4 - مدت فعاليت مجمع خیرین از آغاز تاسيس به مدت نامحدود مي باشد.

ماده 5 - محل فعاليت مجمع خیرین در استان فارس بوده و دفتر مركزي آن در شهر شيراز مستقرمي باشد.

ماده 6 - مجمع خیرین فاقد هر گونه فعاليت سياسي مي باشد.

تبصره 1 - در صورت گسترش فعاليت مجمع خیرین ، ايجاد دفاتر نمايندگي در ساير نقاط كشور و با رعايت قوانين در خارج از كشور بلامانع مي باشد.
تبصره 2 - هماهنگي و تشريك مساعي با مجامع خيريه  مشابه داخلي و خارج از كشور بلامانع است.

اهداف :

ماده 7 - هدف از تشكيل مجمع خیرین ، قانونمند نمودن ، ساماندهي ، تقويت و توسعه فعاليتهاي خيريه  بهداشتي ، درماني ، آموزشي و پژوهشي مرتبط
            با سلامت به شرح زیر مي باشد :
7-1 -  انجام فعاليتهاي كارشناسي جهت نيازسنجي و تعيين اولويتهاي بخش بهداشت و درمان با هماهنگي و بهره گيري از نظريات دانشگاه علوم پزشكي و
          ديگر سازمانهاي دست اندركار بهداشت و درمان و نظر سنجي از مردم و ارایه ساليانه به مجمع عمومي و اطلاع رسانی از طریق انتشار نشریه ،
          کتاب  و سایر موارد مقتضی است .

7-2 -  تلاش  و تبليغ در جهت  جذب و هدايت كمكهاي مردمي ، نذورات ، كمكهاي ساير ارگانها و دستگاهها و ساير درآمدها جهت رفع نيازهاي مصوب.

7-3 -  ارائه مشاوره و بستر سازي جهت تسهيل در امر سرمايه گذاري بهينه خيرين محترم.

7-4 -  شناسائي ، تقدير و حمايت همه جانبه از خيرين محترم امر بهداشت و درمان .

7-5 -  بستر سازي ، ارایه مشاوره و راهنمايي خيرين جهت بهينه سازي و هدفمند نمودن  ساخت و سازها و ساير خدمات بهداشتي درماني.

7-6 -  استفاده از تجربيات و رهنمودها و هر گونه تشريك مساعي مقامات استان بلامانع است.

عضويت :

ماده 8-  كليه اشخاص داراي شرايط زیر پس از معرفي 2 نفر از اعضاي مجمع خیرین یا معرفی شوراهای  شهرستانی و تاييد هيئت امنا به عضويت مجمع در خواهند آمد.

8-1 -  اعتقاد و التزام به نظام جمهوري اسلامي ایران

8-2 -  قبول شرايط اساسنامه

8-3 -  حسن شهرت ،  سابقه فعاليت در امور خيريه و علاقمندي به تلاش در جهت فعاليتهاي خيريه  بهداشت و درمان.

ماده 9-  خروج اعضا از مجمع خیرین اختياري بوده و در صورت تقاضاي عضويت مجدد ، مي بايست مراحل عضوگيري را مجددا" به انجام رسانند.
تبصره 1- عدم حضور غير موجه در 3 جلسه متوالي مجمع عمومي به معناي انصراف تلقي مي گردد.

ماده 10- اخراج اعضا از مجمع خیرین بعلت از دست دادن شرايط عضويت منوط به پيشنهاد يك سوم از اعضا و تصويب هیات امنا  خواهد بود.

ماده 11- عضويت در مجمع خیرین افتخاري و بدون چشمداشت مادي بوده و در راستاي تلاش در جهت پيشرفت امور خير در زمينه بهداشت و درمان مي باشد.

تشكيلات :
ماده 12-  تشكيلات مجمع خیرین شامل : 1- هيات موسس  2- مجمع عمومي 3- هيات امنا 4- هيات مديره   5- مدير عامل  6- بازرسان 7- دفاتر شهرستانی مي باشد.

هیات موسس :
ماده13-  هيات موسس به شرح ذكر شده در ماده 2 متشكل از افراد داراي حسن شهرت و آشنا به مسائل  بهداشت و درمان و فعاليت خيريه بوده و مسئول به ثبت رساندن و راه اندازي كامل مجمع خيرين  مي باشد .

ماده14-  پس از راه اندازي كامل مجمع عمومی و تشكيل هيات امنا و بازرسان، فعاليت هيات موسس به اتمام مي رسد و اعضا آن به عنوان عضو دائم هیات امنا ادامه فعالیت خواهند داد.

مجمع عمومي :

ماده 15-  مجمع عمومي شامل كليه اعضا بوده و سالانه يك بار به دعوت رئيس هيات امنا تشكيل جلسه مي دهد.
تبصره 1- زمان تشكيل مجمع عمومي 4 ماه پس از پايان هر سال مالي ميباشد.

ماده 16-  مجمع عمومي عادي با حضور نصف + يك اعضا رسميت يافته و مصوبات آن با اكثريت نسبي آرا نافذ خواهد بود.
تبصره1-  در صورت عدم تشكيل مجمع عمومي عــادي بعلت به حد نصاب نرسيدن ، رئيس هيات امنا با دعوت مجدد از اعضا نسبت به تشكيـــــل جلسه تا حداكثر يك ماه بعد اقدام مي نمايد كه اين جلسه با هر تعداد از اعضاء رسميت يافته و مصوبات آن با اكثريت نسبي آرا نافذ خواهد بود.

ماده 17-  مجمع عمومي فوق العاده با درخواست هيات امنا ، يا يك سوم از اعضاي مجمع عمومي و  با ذكر علت ، تشكيل و با دو سوم اعضا رسميت يافته و مصوبات آن با راي سه چهارم از حاضرين نافذ خواهد بود.
تبصره 1-  در صورت عدم تشكيل مجمع عمومي فوق العاده ، بعلت به حد نصاب نرسيدن يك ماه بعد ، مجمع فوق العاده با همان شرايط ماده 17 تشكيل خواهد شد و در صورت به  حد نصاب نرسيدن مجدد ، موضوع صورتجلسه مذكور در اولين مجمع عمومي عادي ، قابل طرح ولي تصويب آن ، طبق ماده 17 مي باشد.

ماده 18-  وظايف مجمع عمومي عادي شامل موارد زیر مي باشد :

18-1-  استماع گزارش هيات امنا ، مدير عامل و بازرسان و گزارش مالی سال قبل.

18-2-  انتخاب اعضاي هيات امنا.

18-3-  اصلاح و تغيير مفاد اساسنامه پيشنهاد شده توسط هيات امنا.

ماده 19-  مجمع عمومي فوق العاده مسئول بررسي پيشنهاد انحلال و تسويه مجمع خيرين مي باشد.

هیات امنا :
ماده 20- هيات امنا به نمايندگي از مجمع عمومي ، مرجع تصميم گيري در كليه امور و در چارچوب اساسنامه بوده و آئين نامه ها و دستورات را تصويب و ابلاغ می نمايد.

ماده 21- هيات امنا داراي 25 عضو اصلی و همچنین 4 عضو علی البدل می باشد.

21-1 -  اعضای اصلی متشکل از اعضای هیات موسس بعنوان عضو ثابت ،7 نفر عضو ادواری از میان معرفی شدگان دفاتر شهرستانی  و 8 نفر فعالان و خیرین استان با معرفی هیات امنا با رای مجمع عمومی می باشند که جهت دوره 3 ساله برگزیده می شوند . همچنین اعضای علی البدل شامل 2 نفر از فهرست دفاتر شهرستانی و 2 نفر از فهرست هیات امنا می باشند.
تبصره 1-  دفاتر شهرستانی هر کدام 1 نفر و هیات امنا 15 نفر را به عنوان نامزد  تا 2 هفته قبل از انتخابات به مجمع خیرین معرفی می نمایند.
تبصره 2-  سایر اعضای مجمع خیرین نیز می توانند کاندیدای هیات امنا شوند . این افراد می توانند تا حداکثر3 هفته قبل از انتخابات با حضور در دفتر مجمع خیرین اقدام به ثبت نام نمایند.
تبصره 3-  پس از دومين سال فعاليت مجمع ، سابقه حداقل دو سال عضويت جهت کاندیداهای هيات امنا الزامي است .

21-2 -  در صورت انصراف ، فوت يا بيماري صعب العلاج هر يك از اعضاي ثابت،عضو ادواری جايگزين مي گردد و تعداد اعضای هیات امنا در همه حال و با حفظ نسبت اعضای شهرستانی به کل اعضا ، 25 نفر خواهد بود .

21-3 -  اجزاي حكومتي در تاسيس و اداره مجمع خيرين تامين سلامت هيچ گونه دخالتي نداشته و به عنوان مشاور به صورت افتخاري همكاري مي نمايند .

21-4 -  دعوت از مسئولين و كارشناسان جهت شركت در جلسات هيئت امنا بدون حق راي بلامانع مي باشد.

ماده 22 -  جلسات  عادي هيات امنا ، حداقل هر سه ماه يكبار به دعوت رئيس هيات امنا تشكيل و با حضور حداقل 17 نفر از اعضا رسميت يافته و مصوبات آن با راي نصف +  يك حاضرين ، نافذ خواهد بود.
تبصره 1-  جلسه فوق العاده هيات امنا در صورت درخواست رئيس هيات امنا يا سه نفر از اعضاي هيات امنا با ذكر دلايل تشكيل خواهد شد.

ماده 23 - هيات امنا در اولين جلسه خود ملزم به انتخاب رئيس ، نايب رئيس و منشي ، از بين اعضاي خود و به مدت سه سال می باشد.

23-1 -  اداره جلسات هيات امنا به عهده رئيس يا نايب رئيس هيات امنا می باشد . 

ماده 24 - وظايف هيات امنا شامل موارد زیر مي باشد :

24-1 -  برنامه ريزي فعاليتهاي مجمع خیرین براساس خطي مشي تعيين شده توسط مجمع عمومي .

24-2 -  بحث و بررسي پيشنهادات مدیر عامل ، هيات مديره يا  اعضاي هيات امنا و نهايتا" تصويب و ابلاغ آن به هيات مديره جهت اجرا.

24-3 -  بررسي پيشنهادات مربوط به تغيير مفاد اساسنامه و ارایه به مجمع عمومي جهت تصويب وهمچنین تفسیر اساسنامه .

24-4 -  انتخاب  هيات مديره ، از بين اعضاي هيات امنا براي مدت سه سال .

24-5 -  انتخاب مدير عامل براي مدت سه سال .
تبصره1- انتخاب مجدد هيات مديره ومدير عامل براي دوره هاي بعد بلامانع است.

24-6 -  انتخاب بازرسین.

24-7 -  عزل مدير عامل يا هيات مديره ، چنانچه انجام امور يا عملي را بر خلاف مفاد اساسنامه يا مغاير با مصالح مجمع خيرين و مصوبات هيات امنا انجام دهند.

24-8 -  استماع گزارش هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرسان .

24-9 -  تصویب و تایید بیلان مالی .

ماده 25- در كليه جلسات هيات امنا مي بايست ، صورت جلسه تنظيم و در دفتري مخصوص ثبت و توسط كليه اعضا امضا گردد.

هيات مديره :

ماده 26 - هيات مديره شامل پنج عضو اصلي و دو عضو علي البدل بوده كه از بين اعضاي هيات امنا  و با راي ايشان ، به مدت سه سال انتخاب مي گردند .

ماده 27 - اعضاي هيات مديره در اولين جلسه و از بين اعضاي خود مي بايست رئيس و نايب رئيس هيات مديره را انتخاب كنند .

ماده 28 - جلسات هيات مديره حداقل هر دو هفته يك بار تشكيل و با حضور حداقل سه نفر كه يكي از آنها رئيس يا نايب رئيس هيات مديره باشد رسميت يافته و مصوبات آن با حداقل سه راي مثبت از كل آرا نافذ خواهد بود .

ماده 29 - مصوبات هيات مديره ، در دفتري مخصوص ثبت و به امضاي اعضا رسيده و در محلي امن نگهداري مي گردد .

ماده 30 - عدم حضور هر يك از اعضاي هيات مديره ، بدون دليل موجه در سه جلسه متوالي ، به منزله انصراف وي تلقي و عضو علي البدل ، جايگزين وي مي شود .
تبصره 1- غير موجه بودن غيبت با نظرهيات مديره و پس از اخذ دفاعيات فرد غايب مشخص  مي شود .

ماده 31 - وظايف و اختيارات هيات مديره  شامل موارد زير است :

31-1 -  اجراي مصوبات هيات امنا و تنظیم سایر برنامه های اجرایی مجمع خیرین.

31-2 -  ارایه پيشنهاد به هيات امناء جهت انتخاب مدير عامل.

31-3 -  بررسي پيشنهادات و برنامه هاي مدير عامل و تصويب آن.

31-4 -  تهیه ترازنامه مالی و ارایه به هیات امنا .

31-5 -  هيات مديره مجاز به تعيين ميزان  حقوق ، مزايا و هر گونه پاداش به کارکنان مي باشد.

مدير عامل :

ماده 32 - مدير عامل ، مسئول انجام كليه امور جاري مجمع خيرين ، تحت نظارت هيات مديره مي باشد .

ماده 33 - شرح مسئوليتها ، حدود و وظايف مدير عامل و معاونين وي ، طبق ‌آئين نامه هائي است كه هیات مديره، تصويب مي نمايد .

ماده 34 - مدير عامل مي تواند از بين اعضا هيات مديره يا خارج از آن باشد كه در صورت دوم فا قد حق راي مي باشد .
تبصره 1-  انتخاب مدير عامل خارج ازاعضای  مجمع خیرین بلامانع است .

ماده 35 - كليه مكاتبات مجمع خیرین با امضاي مدير عامل بوده و در غياب وي قائم مقام منتخب وي داراي حق امضا مي با شد.

بازرسان :

ماده 36- بازرسان به ترتیب آرا ، دو نفر اصلي و يك نفر علي البدل بوده كه از بين اعضاي مجمع خیرین به مدت يك سال توسط هیات امنا انتخاب مي شوند .
تبصره 1-  کاندیداهای بازرس علاوه بر معرفی شدگان توسط هیات امنا شامل سایر داوطلبین واجد شرایط نیز می باشد که انتخاب ایشان مطابق تبصره 2 ماده 21 صورت می پذیرد .
تبصره 2-  انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .
تبصره 3-  بازرسان در ابتداي شروع فعاليت مجمع خيرين ، با راي هيات موسس انتخاب مي شوند .
تبصره 4-  پس از سومین سال فعاليت مجمع خیرین  ، سابقه حداقل 3 سال عضويت در مجمع جهت بازرسان ضروري است .

ماده 37 -  بازرسان ، مي بايست حداقل هر شش ماه يكبار به انجام بازرسي پرداخته و نتايج را به هيات امنا گزارش نمايند . همچنين ارایه گزارش سالانه به مجمع عمومي توسط بازرسان انجام مي گيرد .

ماده 38 -  بازرسان در هر زمان ، به طور جداگانه ، يا به اتفاق حق رسيدگي به اسناد و بازرسي كليه امور مالي مجمع خيرين را خواهند داشت .

ماده 39 -  بازرسان ، تواما" در صورت لزوم مي توانند تشكيل جلسه فوق العاده هیات امنا را درخواست نموده و رئيس هئيت امنا دعوت از كليه اعضای هیات امنا و تشكيل جلسه فوق العاده را طي حداكثر يك ماه به عهده خواهد داشت.

ماده 40 -  در صورت انصراف يا فوت  يك يا هر دو بازرس ، بازرس علي البدل انجام وظيفه نموده و در اولين جلسه هیات امنا انتخابات بازرسان برگزار خواهد شد.

دفاتر شهرستانی :

ماده 41 -  نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر شهرستانی بر اساس آیین نامه های مصوب و تحت نظارت هیات امنا ی مجمع خیرین خواهد بود .
تبصره 1-  دفاتر شهرستانی از نظر مالی می توانند  مستقل باشند ولی می بایست  تحت نظارت هیات امنای مجمع خیرین فعالیت نمایند .

منابع و امور مالي :

ماده 42 - ابتداي هر سال مالي ، اول فروردين ماه و پايان آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود . 
تبصره 1-  ابتداي اولين سال مالي ، زمان شروع به كار مجمع خيرين مي باشد .

ماده 43 - مهلت ارایه ترازنامه توسط هيات مدیره ‌ حداكثر تا سي و يكم تير ماه سال بعد مي باشد.

ماده 44 - حسابداري  امور مالي مجمع خیرین  ، به عهده حسابدار كه به پيشنهاد مدير عامل و تاييد هيات مديره انتخاب و زير نظر مدير عامل فعاليت دارد ، مي باشد .

ماده 45 - اسناد مالي كليه پرداخت ها و  تعهدات مجمع خیرین  با امضاي حسابدار به همراه امضاي مدير عامل يا امضاي رئيس هيات مديره خواهد بود .

ماده 46 - منابع مالي مجمع خيرين  شامل موارد زیر مي باشد :

 46-1 -  مبلغ يك ميليون و يكصد هزار ريال ، كه توسط هیات موسس به عنوان كمك بلاعوض در شروع كار  اهدا مي گردد.

 46-2 -  هدايا ، كمكهاي مردمي ، نذورات و وامهاي دريافتي از صندوقهاي قرض الحسنه ، بانكها ، سازمانها و اشخاص ، درآمد حاصل از هر نوع فعالیت اقتصادی و حق عضویت اعضا که میزان آن توسط هیات امنا تعیین می گردد .

ماده 47 - مجمع خيرين مي بايست در شعبه مركزي يكي از بانكهاي رسمي كشور ، افتتاح حساب نموده و كليه دريافتها و پرداخت ها از طريق اين حساب صورت گيرد.

ماده 48 - نحوه هزينه كرد مجمع خيرين ، به شرح زير مي باشد :

48-1 - در مواردي كه  اهدا كننده نحوه هزينه كرد را مشخص مي نمايند ، به همان صورت تعيين شده اقدام خواهد شد.

48-2 - در مواردي كه نحوه هزينه كرد به اختيار مجمع خيرين واگذار مي گردد ، طبق كارشناسي هيات مديره و تصويب هيات امنا اقدام خواهد شد .

تسويه و انحلال :

ماده 49 - مجمع خيرين با پيشنهاد دو سوم از اعضاي رسمی مجمع خیرین يا دو سوم از اعضاي هيات امناء و تاييد مجمع عمومي فوق العاده منحل مي گردد .

ماده 50 - در صورت انحلال مجمع خيرين ، هيات تسويه كه شامل هفت نفر به انتخاب مجمع فوق العاده  مي باشد ، تشكيل مي گردد .

تبصره 1- مدير عامل ، قائم مقام مدير عامل ، بازرسان و حسابدار ، حق عضويت در هيات تسويه را نداشته ولي موظف به همكاري كامل با هيات تسويه مي باشند .

ماده 51 - هيات تسويه به محض تشكيل, كليه وجوه , اموال منقول و غير منقول را از هيات مديره تحويل و نسبت به حسابرسي و پرداخت ديون و بدهي هاي مجمع خيرين ، طبق نظر كارشناسي و قانوني اقدام خواهد نمود.
تبصره 1-  پرداخت بدهي به اعضاي رسمي مجمع خيرين ، بعد از تسويه حساب كامل با افراد و سازمانهاي خارج از مجمع خيرين خواهد بود.
تبصره 2- هيات تسويه مجاز به استفاده از نظر كارشناسان خبره مي باشد.

ماده 52 - در صورت مثبت بودن ترازنامه مالي ، وجوه باقي مانده تحت نظر هيات تسويه صرف انجام امور خير با اولويت كارهاي جاري نيمه تمام مي گردد.

ماده 53 - اين اساسنامه شامل پنجاه و سه ماده وسی و پنج  بند و بیست و دو  تبصره مي باشد.
 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-12-17 9:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ